Terms & Conditions

Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro nákup zboží v internetovém obchodě www.nightfly.cz.

Kontaktní údaje:

Společnost: fyzická osoba Ing. Ivan Pavelka podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku, provozující internetový obchod http://www.nightfly.cz, vyrábějící výrobky značky NightFly, zabývající se elektronickou instalací a ostatním maloobchodem s novým zbožím ve specializovaných prodejnách j.n. a ostatní činností v oblasti informačních technologií.

Sídlo: K Roztokům 65, 165 00 Praha 6 - Suchdol

IČ: 44817771

DIČ: CZ5903110411

Tel: +420 605 404 499

E-mail: info@nightfly.cz.

 1. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího umístěné na adrese: http://www.nightfly.cz (dále jen „webová stránka“) a další související právní vztahy.

Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti.

Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, případně i v jiných jazycích, pokud to nebude důvodem nemožnosti jejího uzavření.

Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

 1. Uživatelský účet a webové rozhraní

Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 12 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu.

Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.

Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

 1. Uzavření kupní smlouvy

Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky, jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou na adresu elektronické pošty kupujícího.

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží a popis jeho hlavních vlastnosti nabízeného prodávajícím k prodeji.

Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty. ​ Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží. Ceny poštovného a balného jsou uváděny před potvrzením objednávky a jsou zahrnuty v celkové ceně objednávky. Není-li uvedeno jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícím způsobem:

V případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží.

Prodejce vystaví kupujícímu zjednodušený daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Faktura je zasílána společně se zbožím.

 1. Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy

Kupující bere na vědomí, že nelze odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího. Nejedná-li se o upravené zboží, má kupující právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do 14 dnů od převzetí zboží a to na adresu sídla prodávajícího.

V případě odstoupení od smlouvy se kupní smlouva ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do 5 pracovních dnů od odeslání odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné.

Ve lhůtě 10 dnů od vrácení zboží kupujícím je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozené a znečištěné.

V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající kupní cenu zboží včetně poštovného. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno či znečištěno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

 1. Doručení zboží

Způsob doručení zboží určuje prodávající. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem při převzetí kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou.

Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese sídla firmy.

Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

 1. Ochrana osobních údajů

Kupující souhlasí se zpracováním a uchováním poskytnutých osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů za účelem plnění předmětu smlouvy.

Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a prohlašuje, že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Nákupem kupující souhlasí se zasíláním obchodních sdělení.

Kupující prohlašuje, že byl poučen o tom, že kupující může souhlas se zpracováním osobních údajů ve vztahu k prodávajícímu odvolat písemným doručením na adresu prodávajícího.

Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé straně doručena písemně a to elektronickou poštou nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.

Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

 1. Reklamace

Záruční doba

Záruční doba činí 24 měsíců od data prodeje konečnému spotřebiteli, respektive dne vystavení faktury. 

Povinnosti kupujícího

Kupující je povinen dodané zboží prohlédnout a bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o zjištěných závadách. Kupující může oprávněnou reklamaci podat jednou z následujících možností: 

 1. zasláním e-mailu na adresu info@nightfly.cz
 2. telefonicky na čísle +420 605 404 499 
 3. zaslání reklamace poštou na adresu prodejce (viz Kontakt) 

Kupující je povinen uvést: 

Povinnosti prodávajícího

Prodávající rozhodne o reklamaci nejpozději do 10 pracovních dnů a vyrozumí o tom kupujícího e-mailem nebo telefonicky. Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak. 

Všeobecná ustanovení

Tento reklamační řád byl zpracován dle zák. č. 40/1964 Sb., obč. zák., ve znění změn a vztahuje se na zboží, jehož reklamace byla uplatněna v záruční době. 
Ke každému zboží je přikládán dodací list (popř. faktura, daňový doklad), který může sloužit zároveň jako záruční, pokud tento není přiložen. Převzetí zboží a souhlas se záručními podmínkami stvrzuje zákazník podpisem dodacího listu. Pokud není zboží osobně odebráno, rozumí se převzetím zboží okamžik, kdy zboží přebírá od dopravce/doručovatele. 
Pokud odběratel zjistí jakýkoliv rozdíl mezi dodacím listem a skutečně dodaným zbožím nebo neobdržel se zásilkou správně vyplněný dodací list, je povinen podat ihned písemně zprávu adresovanou na jméno obchodníka, který vyhotovil dodací list. Pokud tak neučiní, vystavuje se nebezpečí, že mu případná pozdější reklamace nebude uznána. 
Vyřizování reklamací podléhá ustanovením následujících právních norem: 
Kupující má dle §53 odst. 6 zák. č. 40/1964 Sb. (obč. Zák.), právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží bez známek používání nebo opotřebení poslat zpět v původním obalu a doporučeně na výše uvedenou adresu v uvedené lhůtě.

Po navrácení zboží, prodávající zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku na uvedené číslo účtu zákazníka. Náklady spojené s dopravou se nevrací a poštovné hradí zákazník. Pokud prodejce zjistí nedostatky při vrácení zboží uvedené výše, vrátí zboží zpět zákazníkovi. V tomto případě poštovné hradí zákazník. 

Veškerá data, která od Vás získáme, budou chráněna před zneužitím, nebudou poskytnuta jiné osobě, vyjma společností zajišťující spediční služby nebo platební styk, které obdrží minimum informací o zákazníkovi nutných k vyřízení Vaší objednávky. 

 1. Řešení sporů

Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.

Kupující, který je spotřebitelem, má podle zákona č 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb. Subjektem, který je oprávněn provádět mimosoudní řešení, je Česká obchodní inspekce, která také vykonává dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/19992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění. Bližší informace jsou dostupné na: www.coi.cz.

Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to pouze v případě, že se spor nepodařilo s prodávajícím vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.

Spotřebitel má právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na: www.ec.europa.eu/consumers/odr/.

Smlouva a otázky související se řídí českým právem. Změny obchodních podmínek v jiné než písemné formě jsou vyloučeny.

V Praze: 22.2.2016